καθημερνά από τις 8 π.μ. εως τις 7 μ.μ.

 Αντιμετωπίσει τρωκτικών             

Μυοκτονία αντιμετώπιση τρωκτικών  

Μυοκτονία είναι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για την μείωση και τον έλεγχο των τρωκτικών πληθυσμών, ποντικών και αρουραίων.

Η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους καθίσταται αναγκαία, καθώς είναι μηχανικοί φορείς μικροοργανισμών, που μολύνουν τα τρόφιμα και το περιβάλλον με τα περιττώματά τους

(σαλμονέλες, λεπτόσπειρες, παράσιτα όπως Hymenolepis diminuta κ.ά). Ακόμα, προκαλούν βλάβες στα ηλεκτρικά, αποχετευτικά και υδραυλικά συστήματα, με αποτέλεσμα να εγκυμονούνται κίνδυνοι βραχυκυλωμάτων, πυρκαγιών και πλυμμύρων.

Μυοκτονία ονομάζεται η καταπολέμηση κάθε είδους τρωκτικών όπως είναι τα ποντίκια και οι αρουραίοι.

 Στις μυοκτονίες, μεταξύ άλλων, ειδικεύετα η Απεντομωτικη Πάρος

Η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους καθίσταται αναγκαία καθώς είναι φορείς μικροοργανισμών, που μολύνουν τα τρόφιμα και το περιβάλλον με τα περιττώματά τους.


Η εξόντωση των ποντικών και αρουραίων γίνεται με πλάνο ειδικά σχεδιασμένο για τον εκάστοτε χώρο. Η διαδικασία εξόντωσης και περιορισμού τους, γίνεται με την εξής διαδικασία:1. Επιθεώρηση χώρων και εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου

2. Δημιουργία προστατευτικών δικτύων με δολωματικούς σταθμούς και μηχανικές

παγίδες σύλληψης

3. Διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων για έλεγχο και καταγραφή

4. Λήψη απαραίτητων ενεργειών για την την οριστική λύση του προβλήματος

Για την πρόληψη και την καταπολέμηση των ποντικών και των αρουραίων, χρησιμοποιούμε

δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας. Αυτοί οι σταθμοί είναι ειδικά σχεδιασμένοι και έχουν τα

εξής πλεονεκτήματα:

• Προστατεύουν τα δολώματα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες με

αποτέλεσμα να παραμένουν ενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε άλλα ζώα και παιδιά.

• Δημιουργούν αίσθημα ασφάλειας στα τρωκτικά και καταναλώνουν τα δολώματα πιο εύκολα.

Μηχανικές παγίδες σύλληψης.

Οι μηχανικές παγίδες σύλληψης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε χώρους ευαίσθητους,

όπου απαγορεύεται από τις διατάξεις του νόμου η χρήση ποντικοφάρμακων. Πρόκειται για

παγίδες με κολλητικές επιφάνειες οι οποίες τοποθετούνται σε σημεία διέλευσης τρωκτικών.

Τα τρωκτικά είναι κοινωνικά και έξυπνα.

Ο σκοπός της μυοκτονίας για την Απολυμαντική Απεντομωτική Πάρου


Προσβολές από ποντίκια ενδέχεται να δημιουργηθούν εξωτερικά σε αυλές κτηρίων ή εσωτερικά μέσα σε κάποιο κτήριο, όπως κατοικία ή επαγγελματικός χώρος. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος πρέπει να επιλεχτεί και η κατάλληλη μέθοδος για την καταπολέμηση των τρωκτικών. Αυτές είναι είτε μια χημική καταπολέμηση με την χρήση χημικών δολωμάτων (τρωκτικοκτόνο) είτε με βιολογικές μεθόδους με τη χρήση μηχανικών ή κολλητικών μέσων με σκοπό την παγίδευση τους. Στην χημική καταπολέμηση τα ποντίκια καταναλώνουν τα δολώματα τα οποία δρουν στο αίμα τους με συνέπεια το θάνατο τους μετά από κάποιες ημέρες. Στην βιολογική μέθοδο τοποθετείται το κατάλληλο προσελκυστικό στο μέσο παγίδευσης αναμένοντας τη σύλληψη των ανεπιθύμητων επισκεπτών. 

Τα βήματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων μυοκτονίας που εφαρμόζουμε είναι η επιθεώρηση των χώρων και ο εντοπισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου, η δημιουργία προστατευτικού δικτύου δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, η διεξαγωγή τακτικών επισκέψεων ελέγχου και καταγραφής των ευρημάτων μέσω εξελιγμένων μηχανογραφημένων συστημάτων, η στατιστική επεξεργασία αυτών και τέλος η ενημέρωση και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών για την οριστική λύση του προβλήματος. Η Απολυμαντική Απεντομωτική Πάρου δίνει μεγάλη βαρύτητα στα μέτρα προστασίας και γι' αυτό το λόγο σε χώρους παρασκευής τροφίμων ή σε χώρους εργαζομένων τοποθετούνται ειδικοί σταθμοί δόλωσης.